مدل سازی واحدهای ۶۰۰ و ۱۰۰۰ پتروشیمی آبادان


مدل سازی واحدهای ۶۰۰ و ۱۰۰۰ پتروشیمی آبادان

کارفرما :  شرکت پتروشیمی آبادان

نوع قرارداد : تهیه مدل سه بعدی واحدهای ۶۰۰ و ۱۰۰۰

تاریخ شروع کار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

مدت پروژه : ۹ ماه

وضعیت : در دست اقدام        

پروژهپروژه های در دست اقدام