انجام مطالعات تفصیلی جزئیات فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت واحد HDPE


انجام مطالعات تفصیلی جزئیات فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت واحد HDPE

 کارفرما : شرکت پتروشیمی مارون  – بندر امام خمینی

 نوع قرارداد : طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه PC

 تاریخ شروع کار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

  مدت پروژه : ۵ ماه

  وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده