مشاوره و نظارت بر طراحی طرح توسعه مخازن روغن


مشاوره و نظارت بر طراحی طرح توسعه مخازن روغن                                

کارفرما : شرکت نفت به توتال ( به تام روانکار )

نوع قرارداد : باز بینی طراحی پایه، طراحی تفصیلی و نظارت بر ساخت

تاریخ شروع کار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۱

 مدت پروژه : ۱۲ ماه

وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده