طراحی توسعه انبار نفت شامل طراحی مخازن و لوله کشی بندر امام خمینی


طراحی توسعه انبار نفت شامل طراحی مخازن و لوله کشی پایانه صادراتی وارداتی  بندر امام خمینی                                                                                                                 

کارفرما : شرکت نفت بهران                   

نوع قرارداد : باز بینی طراحی پایه، طراحی تفصیلی و نظارت          

تاریخ شروع کار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

مدت پروژه : ۶ ماه

 وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده