طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال قیر


طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال قیر از پالایشگاه نفت بندرعباس به شرکت قیر هرمز پارس             

کارفرما : شرکت قیر هرمز پارس 

نوع قرارداد : خدمات مشاوره جهت مهندسی پایه، تفصیلی و خرید و نظارت کارگاهی

تاریخ شروع کار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

مدت پروژه : ۱۲ ماه

وضعیت : در حال تحویل 

پروژهپروژه های تمام شده