مهندسی و بازرسی سازه های فلزی برجهای خطوط انتقال ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت


خدمات مهندسی و بازرسی سازه های فلزی برجهای  خطوط انتقال ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت رشت

کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

نوع قرارداد : مطالعات امکان سنجی و طراحی پایه و تفصیلی و بازرسی فنی

تاریخ شروع کار : ۱۳۸۶/۰۳/۰۱

مدت پروژه : ۸ ماه

وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده