مشاوره جهت تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی و فنی مناقصه خرید تجهیزات X-RAY


کارفرما : سازمان بنادر و دریانوردی

نوع قرارداد : خدمات مشاوره جهت تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی و فنی مناقصه خرید تجهیزات X-RAY در بنادر شهید حقانی-انزلی-بوشهر-خارک-گناوه و آبادان

تاریخ شروع کار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

 مدت پروژه : ۶ ماه

 وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده