احداث پایانه نفتی صادراتی بندر عباس


احداث پایانه نفتی صادراتی بندر عباس 

کارفرما : فومن شیمی گستر 

  نوع قرارداد : خدمات مهندسی نظارت

  تاریخ شروع کار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۱

   مدت پروژه : ۱۲ ماه

   وضعیت : تحویل قطعی

پروژهپروژه های تمام شده